اگر نرم افزار را به اشتباه در گوشی خودمان نصب کرده باشیم ، چه کنیم ؟

اگر نرم افزار را به اشتباه در گوشی خودمان نصب کرده باشیم ، چه کنیم ؟

شما تا چهل و هشت ساعت فرصت دارید تا با پشتیبانی تماس حاصل کنید تا اکانت شما را ریستارت کنند تا بتوانید نرم افزار را بر روی گوشی فرزندتان نصب کنید .در غیر اینصورت باید شناسه فعالسازی جدید خریداری کنید