آیا می توانم نرم افزاری را از راه دور و یا تبدیل به پیامک و تصاویر کنم تا خودش نصب شود ؟

آیا می توانم نرم افزاری را از راه دور و یا تبدیل به پیامک و تصاویر کنم تا خودش نصب شود ؟

چاپ موضوع

خیر – هیچ نرم افزاری از راه دور نصب نمی شود و یا هرگز تبدیل به پیامک، تصاویر، متن، فیلم و کد هم نمی شود که بتوان آن را از راه دور به گوشی فرزند انتقال داد تا بصورت خودکار نصب شود.