آیا نرم افزارها را باید فقط در گوشی خودمان نصب کنیم ؟

آیا نرم افزارها را باید فقط در گوشی خودمان نصب کنیم ؟

چاپ موضوع

! نرم افزار آموزشی و پنل کاربری را باید در گوشی خودتان (والدین) نصب کنید. اما نرم افرار یا نرم افزارهای استخراج شده از پنل کاربری، بر روی هر دستگاهی که نصب شوند، اطلاعات همان دستگاه را به پنل کاربری (گوشی والدین) منتقل می کنند.

زمانی که شما برنامه یا برنامه ها را بر روی گوشی فرزند خود نصب می کنید، فقط اطلاعات گوشی فرزند به پنل کاربری انتقال پیدا می کند.