اگر نرم افزار را به اشتباه در گوشی خودمان نصب کرده باشیم ، چه کنیم ؟

اگر نرم افزار را به اشتباه در گوشی خودمان نصب کرده باشیم ، چه کنیم ؟

چاپ موضوع

هیچ مشکلی ندارد – شما می توانید توسط پک آموزشی ارائه شده، برای یادگیری و نحوه عملکرد نرم افزار ، آن را بارها بر روی گوشی خود نصب و سپس حذف نمایید و پس از یادگیری کامل برنامه را به گوشی فرزندتان انتقال دهید و نصب کنید.