آیا برای نصب و فعالسازی برنامه نیاز به دسترسی گوشی می باشد ؟

آیا برای نصب و فعالسازی برنامه نیاز به دسترسی گوشی می باشد ؟

بله – شما باید برای نصب و فعالسازی برنامه های کنترل و ردیابی موبایل بر گوشی فرزند زیر ۱۸ سال خود، باید دسترسی ۱۰۰ درصد فیزیکی و مستقیم به دستگاه داشته باشید، ولی پس از نصب برنامه دیگر نیازی به دسترسی مجدد به دستگاه فرزند نخواهید داشت.