آیا از راه دور می توان اینترنت سیمکارت را روشن کرد؟

آیا از راه دور می توان اینترنت سیمکارت را روشن کرد؟

بله از راه دور می توان اینترنت سیم کارت دستگاه را روشن کرد منتهی برای این فرمان گوشی بایستی روت باشند