آیا برای نصب و فعالسازی برنامه نیاز به دسترسی گوشی می باشد ؟

آیا برای نصب و فعالسازی برنامه نیاز به دسترسی گوشی می باشد ؟

بله، برای نصب و فعالسازی برنامه می بایست گوشی مورد نظر در دسترس باشد ولی پس از آن و برای بروزرسانی های بعدی نیاز به دسترسی به دستگاه نخواهید داشت.