آیا پس از نصب نامی از برنامه در گوشی فرزندمان مشخص می شود ؟

آیا پس از نصب نامی از برنامه در گوشی فرزندمان مشخص می شود ؟

خیر – نرم افزار پس از تکمیل مراحل نصب به عنوان یک برنامه سیستمی در گوشی نصب و سپس مخفی می شود و هیچ نامی از برنامه قابل مشاهده نمی باشد.